Văn Nghệ


GIỚI THIỆU "CÂY NHÀ LÁ VƯỜN" 
DÒNG  NHẠC LÊ THẠCH TRÚC 
 
"ÁO TRẮNG HƯƠNG XƯA"

TÙNG NGUYÊN & ÁO VÀNG THỰC HIỆN


 
GIỚI THIỆU "CÂY NHÀ LÁ VƯỜN"
HUẾ BUỒN CHI-KIM THU TRÌNH BÀY
 


GIỚI THIỆU "CÂY NHÀ LÁ VƯỜN"
 DÒNG NHẠC LÊ THẠCH TRÚC
Thương về HƯƠNG GIANG  
 
TRÌNH BÀY: ÁO VÀNG